Szilágyi Vilmos: SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA
(Tankönyv és Dok. 2006)

E különlegesen jelentős könyv méltatását a kiadás óta napvilágot látott kutatásokkal igazolom és/vagy kiegészítem.
A Szexuálpszichológia című tankönyv felépítését és tartalmát tekintve modern, logikusan felépített, tudományos ismeretekre épülő alapmű. Bevezetőjében tisztázza az alapfogalmakat, segít megérteni az olvasónak, hogy ebben a könyvben kutatásokkal bizonyított elméleti tudást sajátíthat majd el, s mint minden tudománynak, úgy a nemiségtudománynak is vannak olyan fogalmai, melyeket meg kell ismerni és tanulni. A szexuálpszichológia kialakulásának ismertetése során megemlíti, hogy e tudományág a módszertanát tekintve azonos a pszichológia más területein alkalmazott módszerekkel.

A szexuális viselkedés filogenetikus alakulása – és kultúrtörténete

A könyv első része mértéktartóan, de tudományos alapossággal bizonyítja be, hogy a szexuális viselkedés - különböző formáinak megjelenése már a főemlősöknél sem ösztönvezérelt, hanem tanult és koronként, kultúránként eltérően alakult. Külön öröm volt számomra a bonobó-majmok szexuális viselkedésének ismertetése, mellyel magyar szakirodalomban eddig nem találkoztam. (Amikor először elkezdtem olvasni a könyvet, e résznél éreztem leginkább azt, hogy írójának tudása nemcsak a Battonyától-Nemesmedvesig tartó régióból táplálkozik.)

Meglepő volt számomra a patriarchátus összekötése a magántulajdon megjelenésével. Ezt azóta az University of Cambridge és az University College London kutatói 2015-ös tanulmányukban is megerősítették. (1) A szexuális viselkedés történetében is citált Fallopius esetében érdemes megemlíteni, hogy katolikus pap státusa ellenére nemcsak az önkielégítés tekintetében vallott, elfogadó nézetei okán érdemes megemlékezni róla, hanem azért is, mert kezdetleges kondomjainak használatával igen nagy mintán (1100 férfi) bizonyította, hogy az óvszer hatásosan véd a kor legrettegettebb betegségétől, a szifilisztől. (2)

A katolikus egyház retrográd álláspontja a szexuális viselkedés és oktatás tekintetében jelentősen megváltozott a könyv megírása óta. Ferenc pápa 2018-ban kinyilatkoztatta, hogy a szex nem bűn, nem tabu és a szexualitás oktatására az általános iskolákban szükség van. (3)

Az erényövvel kapcsolatos kutatások egyelőre oda mutatnak, hogy az abban a formában, ahogyan most hivatkozunk rá, nem létezett. (4) A keresztény-zsidó kultúrkörben érdemes lenne Lilith történetét is megemlíteni, akiről a jelenleg ismert Biblia pár helyen közvetett módon, míg a Midrásokban konkrétan említik, mint első nőt, akit Ádámmal egyenrangúként teremtett Isten.

A szexuális viselkedés hazai helyzetéről értelemszerűen napjainkban már néhány új adattal rendelkezünk.
Egy 2014-ben megjelent tanulmány 21 európai országra kiterjedő vizsgálata szerint Magyarországon volt a legmagasabb a 10-14 éves korúak terhességi aránya. (5) A válások száma csökkenő tendenciát mutat, a váláskori életkor azonban folyamatosan növekvő. (6) Az élveszületések száma az eltelt időszakban rövid emelkedést követően ismét csökkenni kezdett, a 2005-ös adatokhoz képest érdemben nem változott.
A házasságkötések száma enyhén emelkedő tendenciát mutat az elmúlt pár évben, a házasságkötés kori életkor azonban folyamatosan növekszik. (7) A magyarok szexuális viselkedéséről, problémáiról mérvadó kutatás a könyv megírása óta nem készült, legalábbis kutatásaim során nem találtam ilyet.

A szexuális viselkedés ontogenezise

A könyv másik, nagyon fontos része az egyéni (pszicho)szexuális fejlődés. Ennek elején a szerző kísérletek és kutatások ismertetésével támasztja alá, hogy az ösztönredukció következtében a szexualitás tanult ismeret és viselkedés, nem velünk született, hanem elsajátított készség. A szkriptek, vagyis a sokféle nemi normák ismertetése után rátér a nemi azonosulásra és nemi szerepre, melyek ismertetésekor szisztematikusan érvel a szexológiai elmélet helyessége mellett. Elsősorban Erwin Haeberle kutatásaira hivatkozik, melyeket azóta több más publikáció is megerősített, akár a családon belüli erőszak, akár az öngyilkosságok összefüggésében. (8, 9, 10)

A szexuális orientáció tekintetében a szerző megállapítja, hogy az „esszencialista” irányzat háttérbe szorult. Szubjektív benyomásom ennek ellentmond: a mai magyar társadalomban egyszerre találkozom azzal a felfogással, hogy a szexuális orientáció veleszületett (heteroszexuálisnak születik mindenki), és a szociokulturális háttér okolásával („a reklámok miatt lett homokos”.) A maszturbáció kapcsán a könyv megjelenése óta sem született reprezentatív kutatás. 2017-ben az ELTE PPK online kérdőívére több, mint 15000 válasz érkezett, de a mintavétel nem reprezentatív mintán történt. (11)

A párválasztási érettségről ebben a könyvben olvastam először, aminek nagyon örültem, mert igen jelentős elmélet. De a házasságelméletek, szerepfeszültségek, konfliktusok, interakciók kifejtése is bőséges, számomra kicsit zavaróan sok. Azt feltételezem, hogy a szerző célja az volt, hogy rávilágítson a hagyományos, monogám kapcsolaton belüli harmónia nehézségeire, továbbá érzékelem a tudatosságra, a kapcsolat ápolására, a közös munkálkodásra való felhívást is, mely azonban a kevésbé figyelmes olvasó számára nem feltétlenül hangsúlyos. A végletek és előítéletek ismertetésekor a férfiaknál nem kerül feloldásra azok kijelentő jellege. Célszerűnek tartanám a férfiak esetében is a szkriptek lehetséges pozitív felülírásának ismertetését, ahogyan az a nőknél felsorolt mítoszoknál megvalósul.

A szexuális egészség ismertetésénél nélkülözhetetlen – és a magam részéről kulcsfontosságúnak tartom – a szexuális kommunikáció zavarának leírását. Itt is elmaradni vélem a megoldáshoz vezető kommunikációs helyzetek és technikák ismertetését. A problematikus viselkedésformák ismertetése így is teljes, megfontolásra javaslom a nekrofilia definícióját is, mely a társadalomban éppúgy jelen van, mint az állatvilágban.(12) A szexuális funkciózavarok modern kategorizálása segítséget nyújt a felismerésben és annak hangsúlyozása, hogy az okok gyakran az interperszonális kapcsolatban keresendők (vagy azzal összefüggenek) hiánypótló megállapítás. A szexuális addikciók és kodependencia ismertetésében a nimfománia okának pontosítása, helyesebben a fokozott szexuális vágy, az anorgazmia ismertetésekor megfontolandó az ESR (Extended Sexual Response) skála bemutatása.

A féltékenység szenvedélybetegségként történő definiálása meglepő, de kétségtelenül helyénvaló gondolat. A féltékenység kezelését, gyakorlati tanácsokat is célszerű lenne beemelni, ami akár a laikus olvasó, akár a terapeuta számára hasznos lehet. Ebben az alfejezetben megemlített szexuális bántalmazás, zaklatás, visszaélés gyakoriságának és felismerésének módját; ezt bővebben fejteném ki. Saját – nem reprezentatív – tapasztalatom, hogy a magyar nők jelentős része szexuális visszaélések zaklatások, áldozatává vált. Nemzetközi kutatások alapján hazánkban a nők 10%-a szenvedett szexuális erőszakot, és 30-50% vált szexuális zaklatás áldozatává. (14)

A szexuális egészségvédelem terén a pszichoszexuális fejlettségi szint mérését többször meg kellene ismételni, hogy az adatokból láthatóvá váljon az elmúlt 15 évben végbement változások eredménye. A kérdőív módosítása véleményem szerint elkerülhetetlen, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kifejtő kérdések terén a 10-15 év közötti korosztály teljesítménye jelentős mértékben megváltozott. A szexuális nevelés témakörét értelemszerűen a könyv csak érinti, fontosságát azonban hangsúlyozza. A szerző által is említett nyugat-európai példákat érdemes lenne kifejteni, szakirodalomként pedig az általa írt Szexuálpedagógia tankönyvet ajánlani.

A korszerű szexuálterápiás szakirodalom magyar vonatkozású ismertetése kimerítő, mindazonáltal a külföldön – akár ingyenesen is elérhető – online szakirodalom felsorolását éppúgy beilleszteném a könyv végére, mint a szerző által vezetett honlapon található magyar nyelvű információkat.

A Szexuálpszichológia tankönyv azon ismeretek esszenciája, melyek nélkülözhetetlenek egy ambiciózus pedagógus, orvos, vagy más, segítő szakember számára. Felvillantja, illetve a fontosabb területeken kifejti azokat az ismereteket, melyek elvárhatóak az ezen a szakterületen praktizálni kívánók részére. . Olyan alapmű, melynek elolvasása nemcsak gondolatokat ébreszt, további olvasásra és kutatásra ösztönöz, hanem jelentős mértékben hozzájárul az olvasó attitűdváltásához a nemiség terén.

Szilágyi Szilárd

HIVATKOZÁSOK:

1., Dyble, Mark & Salali, Gul Deniz & Chaudhary, Nikhil & Page, Abigail & Smith, Daniel & Thompson, J & Vinicius, Lucio & Mace, Ruth & Migliano, Andrea. (2015). Human behavior. Sex equality can explain the unique social structure of hunter-gatherer bands. Science (New York, N.Y.). 348. 796-8. 10.1126/science.aaa5139. https://www.researchgate.net/publication/276356710_Human_behavior_Sex_equality_can_explain_the_unique_social_structure_of_hunter-gatherer_bands

2., Khan F, Mukhtar S, Dickinson IK, Sriprasad S. The story of the condom. Indian J Urol. 2013;29(1):12–15. doi:10.4103/0970-1591.109976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649591/

3., Pope Francis says sex isn’t taboo but a gift from God
"https://cruxnow.com/vatican/2018/09/18/pope-francis-says-sex-isnt-taboo-but-a-gift-from-god/"

4., Classen, Albrecht. (2007). The Chastity Belt: Fiction and Truth According to Scholarship and Popular Opinion. A Case Study of the History of Myth-Making: Introduction. 10.1057/9780230603097_2.
https://www.researchgate.net/publication/304690028_The_Chastity_Belt_Fiction_and_Truth_According_to_Scholarship_and_Popular_Opinion_A_Case_Study_of_the_History_of_Myth-Making_Introduction

5., Sedgh G, Finer LB, Bankole A, Eilers MA, Singh S. Adolescent pregnancy, birth, and abortion rates across countries: levels and recent trends. J Adolesc Health. 2015;56(2):223–230. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.09.007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4852976/

6., Statisztikai Tükör 2019. március
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/valas17.pdf

7., A házasságkötési magatartás változásának demográfiai jellemzői, KSH, 2017
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/hazassagkotes.pdf

8., Wiederman, Michael. (2005). The Gendered Nature of Sexual Scripts. The Family Journal. 13. 496-502. 10.1177/1066480705278729.
https://www.researchgate.net/publication/247763463_The_Gendered_Nature_of_Sexual_Scripts

9., Gregory, Linda. (2001). Gender Scripting as a Factor in Domestic Violence. Transactional Analysis Journal. 31. 172-181. 10.1177/036215370103100305.

10., Seager, Martin & Sullivan, Luke & Barry, John. (2014). Gender scripts and suicidality: an initial validation of the theory.. New Male Studies. 3.
https://www.researchgate.net/publication/263843435_Gender_scripts_and_suicidality_an_initial_validation_of_the_theory

11., https://infostart.hu/eletmod/2017/03/30/a-magyarok-szexualis-szokasai (--itt ez az-eddigi-legnagyobb-felmeres )

12., Russell, D., Sladen, W., & Ainley, D. (2012). Dr. George Murray Levick (1876–1956): Unpublished notes on the sexual habits of the Adélie penguin. Polar Record, 48(4), 387-393. doi:10.1017/S0032247412000216
https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/dr-george-murray-levick-18761956-unpublished-notes-on-the-sexual-habits-of-the-adelie-penguin/8647660D29AD9660C9C16623638C9116

13., Sayin, Umit. (2019). DSM Controversies, Defining the Normal and the Paraphilia: Sexual Pleasure Objects, Fantasy, Variations, Soft-BDSM, ESR, Hypersexuality, Sex Addiction and Nymphomania. 5. 371-386. 10.31031/FSAR.2019.05.000608.
https://www.researchgate.net/publication/335129149_DSM_Controversies_Defining_the_Normal_and_the_Paraphilia_Sexual_Pleasure_Objects_Fantasy_Variations_Soft-BDSM_ESR_Hypersexuality_Sex_Addiction_and_Nymphomania

14., NŐK ELLENI ERŐSZAK az adatok tükrében FRA-népesség-bűnügyi statisztikák (2015)
http://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/nane-fra-nepesseg-enyubs-final-2014-w-w-2015jun19.pdf